cshosの日記

地震&私生活

2022年 2月20日~2月26日迄の地震内容 2

2022年 2月20日~2月26日迄の地震内容 2

 

鹿児島県 2022年2月20日 11時26分ごろ トカラ列島近海 2.1 1
鹿児島県 2022年2月20日 11時30分ごろ トカラ列島近海 3.1 3
鹿児島県 2022年2月20日 11時33分ごろ トカラ列島近海 3 2
鹿児島県 2022年2月20日 11時39分ごろ トカラ列島近海 2.7 2
鹿児島県 2022年2月20日 11時49分ごろ トカラ列島近海 2.1 1
鹿児島県 2022年2月20日 12時15分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
鹿児島県 2022年2月21日 11時24分ごろ 奄美大島北東沖 4.7 2
鹿児島県 2022年2月22日 0時36分ごろ トカラ列島近海 3.5 1
鹿児島県 2022年2月23日 0時02分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.8 1
鹿児島県 2022年2月23日 0時46分ごろ 鹿児島県大隅地方 3 2
三重県 2022年2月21日 7時12分ごろ 三重県南東沖 4.5 2
三重県 2022年2月24日 5時05分ごろ 三重県南部 3.2 2
茨城県 2022年2月21日 10時12分ごろ 茨城県 4.5 3
茨城県 2022年2月21日 11時39分ごろ 茨城県 3.6 1
茨城県 2022年2月24日 6時04分ごろ 茨城県 3.5 1
宮城県 2022年2月21日 11時13分ごろ 宮城県 3.6 1
宮城県 2022年2月24日 14時19分ごろ 宮城県 4.2 2
宮城県 2022年2月25日 8時46分ごろ 宮城県 4.4 2
北海道 2022年2月22日 1時56分ごろ 根室地方南部 3.9 2
北海道 2022年2月22日 21時24分ごろ 日高地方中部 3.7 1
北海道 2022年2月23日 17時25分ごろ 釧路沖 4.1 2
北海道 2022年2月25日 20時10分ごろ 択捉島南東沖 4.8 1
福島県 2022年2月22日 4時28分ごろ 福島県 4 1
福島県 2022年2月22日 11時05分ごろ 福島県 4.1 1
福島県 2022年2月26日 8時32分ごろ 福島県 4.5 3
福島県 2022年2月26日 17時33分ごろ 福島県 3.8 1
沖縄県 2022年2月22日 5時52分ごろ 沖縄本島北西沖 5.9 2
沖縄県 2022年2月24日 4時53分ごろ 沖縄本島北西沖 4.9 2
沖縄県 2022年2月24日 5時02分ごろ 沖縄本島北西沖 3.8 1
沖縄県 2022年2月25日 17時51分ごろ 沖縄本島北西沖 5.4 2
沖縄県 2022年2月26日 4時34分ごろ 沖縄本島近海 2.9 1
千葉県 2022年2月22日 18時34分ごろ 千葉県東方沖 2.8 1
石川県 2022年2月22日 19時55分ごろ 石川県能登地方 3.3 1
石川県 2022年2月23日 14時17分ごろ 石川県能登地方 3.1 1
岩手県 2022年2月23日 19時16分ごろ 岩手県沿岸北部 3.5 1
岩手県 2022年2月26日 14時50分ごろ 岩手県 4.8 2
青森県 2022年2月23日 21時02分ごろ 青森県東方沖 3.3 1
長崎県 2022年2月24日 19時50分ごろ 長崎県南西部 3 2
和歌山県 2022年2月26日 10時35分ごろ 紀伊水道 3.4 1
富山県 2022年2月26日 13時07分ごろ 富山県東部 3 2
富山県 2022年2月26日 13時12分ごろ 富山県東部 2.5 1
岐阜県 2022年2月26日 17時09分ごろ 岐阜県美濃中西部 2.8 1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー